/////////

Algemene voorwaarden

/////////

1. Algemeen

1.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald tussen u en 9K

(hierna de Partijen), zijn de hieronder besproken algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden) toepasselijk op alle offertes en prijsopgaven van 9K en op alle met 9K gesloten afspraken inzake de verkoop, te koop aanbieding, bestelling en/of levering van haar diensten en/of producten.

De toepassing van uw eventuele eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door 9K zouden zijn aanvaard. Indien bij uw aanvaarding van een door 9K uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand nadat 9K aan u schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk ongeacht het feit of de voormelde offertes, prijsopgaven en/of afspraken tot stand kwamen na toegang tot en gebruik van de door 9K ontwikkelde en toegankelijk gemaakte websitewww.9kgent.be (hierna de Website) en/of de daarvan deel uitmakende webshop (hierna de Webshop) (hierna samen de Toepassingen).

1.2 U aanvaardt uitdrukkelijk dat onderstaande voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk van toepassing zijn van zodra u (door het plaatsen van een bestelling) aangeeft gebruik te willen maken van de Toepassingen om diensten en/of producten van 9K aan te kopen.

Aangezien u beroepsmatig actief bent inzake textiel kan u niet aanzien worden als een consument in het kader van de wetgeving inzake marktpraktijken en inzake E-commerce. Deze Overeenkomst wijkt dan ook uitdrukkelijk af van de bepalingen van Boek VI en van de artikelen XII.6, § 1, 8°; XII.7, § 1; XII.8 en XII.9 van het Wetboek Economisch Recht.

2. Identiteit van 9K

2.1 De identificatiegegevens van 9K zijn:

Boeierstraat 52 9000 GENT
BTWnr: BE743879538
GSM Nr.: +32 497 50 03 86

Voor elke vraag over 9K kan u 9K een e-mail sturen via: info@9kgent.be

3. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid van andere voorwaarden

3.2 9K behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden door te voeren. 9K zal de aangepaste versie aan u ter kennis brengen bij de verzending van de eerstvolgende factuur die onderworpen is aan de nieuwe voorwaarden. Als u de doorgevoerde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient u dit schriftelijk te melden aan 9K binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de wijziging of aanvulling, bij gebreke waarvan u geacht wordt met de wijziging of aanvulling in te stemmen.

Wijzigingen of aanpassingen aan bijzondere en afwijkende afspraken tussen de Partijen zullen slechts van kracht zijn, wanneer deze schriftelijk en door beide Partijen overeengekomen worden. 

3.3 Door uzelf toegang te verschaffen tot de Toepassingen en deze desgevallend te gebruiken, aanvaardt u bovendien ook de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid uitdrukkelijk en in hun geheel.

4. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Alle offertes en prijsopgaven van 9K op de Toepassingen zijn vrijblijvend. Afbeeldingen en beschrijvingen van zaken in door 9K openbaar gemaakte, verzonden of overhandigde documenten of via haar Toepassingen zijn louter indicatief en niet bindend ten aanzien van de uitvoering van de effectief te leveren zaken. Indien een offerte van 9K een termijn voor aanvaarding bevat dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na het verstrijken van die termijn in ieder geval komt te vervallen.

4.2 De verkoopovereenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat u de prijsofferte en/of overeenkomst heeft aanvaard door het (al dan niet via de Toepassingen) plaatsen van een bestelling en 9K de verkoop per e-mail in een factuur heeft bevestigd. U aanvaardt dat uw (digitale) bestelling gelijk staat aan (i) een handgeschreven ondertekening van de offerte en/of factuur en (ii) een expliciete herbevestiging van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Bij het plaatsen van uw bestelling wordt de prijs onmiddellijk op de Toepassingen berekend. Alle op de Toepassing aangeduide prijzen zijn in beginsel in Euro, per stuk en exclusief BTW. 9K behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen en eventuele invoerfouten op haar Toepassingen te corrigeren. 9K is gebonden door de prijs vermeld op haar Toepassingen na haar schriftelijke aanvaarding van uw bestelling in de factuur. 9K kan ervoor kiezen om u ten laatste voor het uitsturen van een order, op uw verzoek dan wel op haar eigen initiatief, op haar Toepassingen een overzicht te bieden van de prijzen inclusief BTW en de transportkosten, zonder hiertoe echter verplicht te zijn.

De prijzen van 9K opgenomen in de offerte en/of factuur zijn vatbaar voor verhoging in functie van de wijziging van één of meer prijsbepalende factoren waaronder – doch niet beperkt tot – gewijzigde economische, fiscale en sociale omstandigheden, loonkosten, vrachtprijzen, inkoopprijzen, materiaal- en onderdelenprijzen of wisselkoersen. Wanneer 9K van dit recht op prijsherziening gebruik maakt, zal zij u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk inlichten.

5. Betalingsvoorwaarden – niet-nakoming

5.1 U ontvangt de facturen uitsluitend digitaal. Indien u 9K vraagt om de facturen (ook) per post over te maken, dan behoudt 9K zich het recht voor hiervoor een vergoeding aan te rekenen. Indien u 9K verplicht om een factuur te boeken of aan te melden in een door u aangewezen systeem, dan behoudt 9K zich het recht voor hiervoor een kost aan u aan te rekenen.

5.2 De facturen van 9K zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, geschiedt de betaling steeds door overschrijving op een door 9K aangeduide bankrekening.

5.3 Het akkoord van 9K met een andere betalingswijze (bijv. per wisselbrief of cheque) dan degene die partijen gebruikelijk hanteren, zal in geen geval leiden tot schuldhernieuwing of de niet-toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Desgevallend vallen de disconto- en inningskosten van geaccepteerde wissels steeds te uwen laste.

5.4 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging in gebreke. Bij niet-tijdige betaling heeft 9K automatisch het recht om een verwijlintrest gelijk aan 10% / deze van toepassing ingevolge de Wet van 2.08.2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties aan te rekenen, vanaf de dag na de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling van de factuur. Voorts heeft 9K bij (gehele of gedeeltelijke) niet-tijdige betaling, of bij een andere contractuele tekortkoming in uw hoofde, van rechtswege het recht om, naast de hoofdsom en de verwijlintrest, tevens een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00, meer de eventuele gerechtelijke kosten. 9K is gerechtigd alle aan haar verrichte betalingen eerst toe te rekenen aan de door u verschuldigde intresten en schadevergoedingen en dan aan de oudste openstaande factuur, ongeacht andersluidende aanwijzing.

Indien Partijen schriftelijk akkoord gaan dat u via cheque betaalt, zal elke cheque die wordt geweigerd bij de inning ervan door 9K, van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging aanleiding geven tot een vastgestelde tegemoetkoming van € 18,00 ten gunste van 9K. Iedere onbetaalde en vervallen wissel zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging aanleiding geven tot een vergoeding van € 65,00 ten gunste van 9K.

5.5 De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al uw andere uitstaande, zelfs nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. In dat geval behoudt 9K zich het 9K een hogere reële schade kan bewijzen, heeft zij tevens het recht dergelijke hogere schadevergoeding te vorderen.

Ook in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf, worden alle facturen van 9K onmiddellijk en integraal opeisbaar en behoudt 9K zich het recht voor een schadevergoeding te vorderen.

6. Levering

6.1 De door 9K vooropgestelde data voor levering zijn niet bindend maar louter richtinggevend. Een vertraging in levering geeft u geen recht om de bestelling te annuleren of om een schadevergoeding of intresten te eisen. Bij manifeste vertraging in de levering, dient 9K steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet aan 9K een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Bij de leveringen dient u de leveringsbonnen te aanvaarden 9K behoudt zich het recht voor om u bij een levering te vragen om de leveringsbon schriftelijk te ondertekenen, desgevallend op het document aangesteld van 9K. De ondertekening van de leveringsbon van de vertegenwoordiger van 9K, impliceert tevens de onvoorwaardelijke aanvaarding van de leveringsbonnen aangebracht op de door de aangestelde van 9K. geleverde dozen en/of pakketten. Leveringsbonnen die u zelf zou aandragen zijn slechts geldig na de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door 9K.

6.2 Bij de levering dient u de geleverde zaken onmiddellijk grondig na te zien. U wordt geacht de producten van 9K in goede staat te hebben ontvangen. Eens de goederen vermeld op de factuur geleverd zijn, draagt u hieromtrent alle verlies- en vernietigingsrisicos.

De goederen worden bovendien steeds uitsluitend op uw risico vervoerd. Ook het feit dat het een franco-levering betreft of dat 9K welbepaalde instructies geeft aan de vervoerder, doet hieraan geen afbreuk.

6.3 U beschikt niet over het recht om de door 9K geleverde goederen te retourneren, tenzij 9K u haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming verleent, en u de betreffende goederen desgevallend, retourneert in overeenstemming met de door 9K bepaalde procedure.

In ieder geval neemt 9K enkel goederen terug, met de opschriften GANTOISE, 9000, 9DUUST en dus NIET einde reeks,gepersonaliseerde kledij (Genste opschriften, allerlei spreuken) geliquideerd of vervangen zijn door een nieuw product. Bovendien dienen voormelde goederen zich nog in hun originele staat en verpakking te bevinden, zonder onderhevig te zijn geweest aan enige bewerking (m.i.v. bedrukking, bestikking, personalisatie, etc.). 9K behoudt zich het recht voor om te allen tijde retourzendingen te weigeren, zo niet aan de retourvoorwaarden is voldaan.

In geen geval zal 9K goederen aanvaarden, die u niet retourneert binnen een termijn van 7 werkdagen vanaf de dag volgend op de datum van de levering.

6.4 9K heeft het recht de (verdere) levering van haar producten, haar diensten en/of de toegang tot de Webshop te schorsen van zodra zij een door u verschuldigde betaling niet heeft ontvangen. Pas vanaf de datum waarop de betaling later wordt ontvangen, zullen de levering, de diensten respectievelijk de toegang opnieuw worden ter beschikking gesteld. 9K beschikt in dat geval over het recht om een forfaitaire vergoeding van minimum 50 euro van u te vragen voor de administratieve kosten die hiermee gepaard gaan, onverminderd het recht van 9K om een hogere vergoeding te vorderen indien zij bewijst dat de werkelijke administratieve kosten hoger zijn.

7. Eigendomsvoorbehoud – toegang

7.1 Zolang u de prijs niet volledig heeft voldaan, blijven alle zaken vermeld op de niet-betaalde factuur eigendom van 9K, zelfs indien deze goederen op enigerlei wijze bewerkt zijn door u, 9K en/of enige derde. Onder prijs” wordt hier verstaan: de hoofdsom, kosten van vervoer en verpakking, de door u verschuldigde BTW en eventueel andere door u te betalen belastingen of taksen, alsook de intresten en schadevergoedingen door u verschuldigd aan 9K. U zal de eventuele eigenaar van uw bedrijfslokalen evenals elke derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de voormelde zaken, informeren dat deze zaken (nog) eigendom zijn van 9K. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, bent u slechts gebruiker van de zaken. Niettegenstaande het voorgaande, blijft u in voorkomend geval echter het risico en de aansprakelijkheid dragen met betrekking tot de zaken vanaf het ogenblik van de levering tot op het ogenblik van de terugname ervan door 9K.

7.2 Ingeval de nog aan 9K toebehorende goederen het voorwerp zouden uitmaken van een beslag lastens of bij u, dient u 9K onmiddellijk te waarschuwen per aangetekend schrijven en met kopie per fax of per email, met opgave van de identiteit van de beslaglegger. U dient 9K op dezelfde wijze in kennis te stellen van alle aanspraken door derden op de voormelde goederen. In voorkomend geval dient u de beslaglegger of andere derden in kennis te stellen van het exclusieve eigendomsrecht van 9K. U zal daarbij aan 9K  alle kosten vergoeden die zij heeft moeten maken om haar eigendomsrechten op de zaken te beschermen en af te dwingen.

7.3 Zodra redelijkerwijze vaststaat dat u de openstaande bedragen niet meer zal (kunnen) betalen, bent u verplicht 9K in de gelegenheid te stellen de zaken die het voorwerp uitmaken van de verkoop uiterlijk binnen [14 kalenderdagen] terug te nemen.

8. Aansprakelijkheid van 9K

8.1 9K is niet aansprakelijk voor schade die op enige wijze verband houdt met de commercialisatie (m.i.v. de verkoop) en/of de levering van haar diensten en/of producten, en die u en/of uw aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van 9K, één van haar aangestelden of leveranciers, behalve indien de schade het gevolg is van bedrog in hoofde van 9K of haar aangestelden. 9K sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de zaken door u, uw aangestelden en/of derden.

Evenzo is 9K in geen geval (zelfs wanneer er sprake zou zijn van bedrog van 9K of haar aangestelden) contractueel of buitencontractueel aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen (niet-limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, stilstandschade, economische verliezen, winstderving, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, verlies van tijd, verlies van goodwill en verlies van reputatie.

8.2 De aansprakelijkheid van 9K voor gebreken in de geleverde zaken is in ieder geval beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrek aan de zaak, dan wel de vervanging ervan of van een onderdeel ervan door een product van dezelfde waarde, naar vrije keuze van 9K Onder een gebrek wordt verstaan een staat of eigenschap van de zaak waardoor de zaak aan u niet het genot kan verschaffen dat u bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. In elk geval zal het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging (naar keuze van 9K) van een gebrekkig product, slechts plaatsvinden indien het gebrek zich voordoet in meer dan vijf (5) procent van het aantal gekochte producten, en zal elk product dat werd bewerkt, door u of een derde, niet worden vervangen.

In geen geval zullen gebreken in de geleverde zaken aanleiding kunnen geven tot de betaling van enige geldelijke vergoeding door 9K

8.3 Gelet op de aard van de door 9K geleverde producten en hun productie in grote hoeveelheden, kunnen afwijkingen in afmetingen, tinten, kleuren en afwerking [uitgevoerd op uw verzoek] evenals bewerkingen die door u of door een derde werden doorgevoerd, geenszins als gebrek in een geleverde zaak worden beschouwd. Voormelde afwijkingen en bewerkingen worden door u steeds vanaf hun ontstaan onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk aanvaard.

9. Klachten en mededelingen

9.1 Partijen worden geacht domicilie te kiezen op hun respectievelijke statutaire zetel. Alle kennisgevingen tussen Partijen dienen verzonden te worden naar de statutaire zetel van de partijen.

9.2 Overeenkomstig artikel 6.2, dient u de zaken bij aflevering onmiddellijk grondig na te zien. Eventuele klachten dienen, om geldig aanvaard te kunnen worden, binnen acht (8) kalenderdagen schriftelijk per aangetekende brief en per fax of e-mail bij 9K . te zijn ingediend onder een nauwkeurige en gemotiveerde opgave van de klacht. Dit geldt zowel ten aanzien van de door 9K geleverde zaken als ten aanzien van facturen. De hiervoor vermelde termijn gaat in na de ontvangst van de zaken respectievelijk van de facturen.

9.3 Ieder recht waarover u beschikt, vervalt, indien u niet binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk melding maakte overeenkomstig artikel

9.2 en ook indien u 9K niet de gelegenheid heeft geboden de klachten zo nodig ter plaatse op hun gegrondheid te onderzoeken. Alzo worden de geleverde zaken, in deze gevallen steeds beschouwd als zijnde definitief door u aanvaard en kan geen klacht meer worden aangenomen.

9.4 Mogelijke klachten geven u niet het recht de nakoming van uw betalingsverplichtingen jegens 9K op te schorten. U heeft daarenboven niet het recht uw contractuele verplichtingen op te schorten, indien u zelf reeds in gebreke bent gebleven om uw eigen verplichtingen na te komen.

10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, heeft 9K het recht de verkoopovereenkomst(en) zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, (i) in geval van faillissement, gerechtelijke vereffening of vrijwillige beslissing tot feitelijke stopzetting of vereffening van uw bedrijf of (ii) indien u zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

In dit geval bent u een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding verschuldigd aan 9K ten belope van 20% van het totaalbedrag van de bestellingen die voor u in uitvoering waren op het ogenblik van de beëindiging van de overeenkomst.

10.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door 9K verleende diensten en geleverde goederen betalen, alsook de kosten die 9K moet maken als gevolg van deze beëindiging. Ieder eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor 9K.

11. Varia

11.1 9K is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden, alsmede de eigendom van haar zaken, aan een derde over te dragen. Ingeval van dergelijke overdracht zal 9K u hiervan schriftelijk in kennis stellen. U bent niet gerechtigd uw contractuele rechten en plichten over te dragen aan een derde, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van 9K. Zelfs ingeval van overdracht met de goedkeuring van 9K, zullen iedere eventuele latere overdrager en u solidair gehouden blijven tot nakoming van de verbintenissen opgenomen in de overeenkomst met 9K.

11.2 Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover 9K. geen controle heeft, bevrijden 9K voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder dat u recht heeft op enige prijsvermindering of schadevergoeding.

11.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de Partijen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1 De verhoudingen tussen de Partijen worden enkel beheerst door het Belgisch recht.

12.2 Elk geschil betreffende de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen Partijen wordt definitief beslecht via arbitrage, door de Belgische Arbitrage Instelling, volgens haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Gent

Justitiepaleis, Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent (tel. 09 234 52 00). Deze clausule primeert op elk hiermee strijdig beding.

Eventuele rechterlijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Gent (afdeling Gent).